Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu

KVKK Başvuru Formu

‘SARNİKON METAL VE ELEKTRONİK SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ’

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1- GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un on birinci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanunun on üçüncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu Sarnikon Metal ve Elektronik San. Tic. Limited Şirketi (“Şirket) unvanlı Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak yapılması veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile
 • Noter vasıtası ile,
 • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Yazılı Olarak Başvuru

Güvenli Elektronik İmzalı, Mobil İmzalı E-Posta veya Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

BAŞVURU ADRESİ

Ferhatpaşa Mah. 14. Sok. No12 Ataşehir- İstanbul / Türkiye

[email protected]

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun on üçüncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin şirketimize yukarıda belirlenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun on üçüncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler:

İsim:

Soy isim:

T.C. Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-posta:

Adres:

 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Müşteri, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışan, Hissedar gibi)

 • Müşteri
 • Ziyaretçi
 • İş Ortağı
 • Diğer: ......................................................................

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: ................................................................................

Talep Konusu: ....................................................................................................................................................

 • Eski çalışanım.

Çalıştığım Yıllar:. .......................................

 • Diğer

 • İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım.

Tarih:

...........................................................................

 • Üçüncü Firma Çalışanıyım.

Firma unvanı ve pozisyon: …………………….

 
 1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz:

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  • Elden teslim almak istiyorum.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

Kaşe- İmza

KVKK Başvuru Formu İçin Tıklayın.

https://sarnikon.com/static/media/page/58/attachments/s-3-1-kvkk-basvuru-formu-yeni-tr.pdf?v=150221113446