Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

SARNİKON METAL VE ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Sarnikon Metal ve Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Sarnikon olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Sarnikon ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine gereken önemi vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşlenen Kişisel Veriler:

Kimlik Verisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No,

İletişim Verisi: E-posta adresi, adresi ve telefon numarası,

Finansal Veri: Banka hesap bilgileri, IBAN No

Hukuki İşlem: Hukuki İşlem (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)

Müşteri İşlem: (fatura, senet, çek bilgileri, ödeme araçlarında geçen bilgiler, (Mail order vb.) sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi)

İşlem Güvenliği: (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

Risk Yönetimi: (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi)

Fiziksel Mekân Güvenliği: (Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi)

Görsel Veri: Kamera kayıtları,

İnternet Sitesi’ni ziyaret eden Çevrimiçi Ziyaretçiler için: İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi) İnternet Sitesi’ndeki formları dolduran Çevrimiçi Ziyaretçiler için,- Kimlik Bilgisi (ad, soyadı),- İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası vb.)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Sarnikon tarafından;

 • Sunulan her türlü ürün, hizmet ve kampanyalardan sizleri haberdar etmek,
 • İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sunmak,
 • Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerini programlamak ve takip etmek,
 • Müşteri kayıtlarının oluşturulması ve yönetilmesini sağlamak,
 • Satışa bağlı faturalandırma dâhil her türlü muhasebe işlemini gerçekleştirmek,
 • Sizlere sunulan ürün ve hizmet satışı, satış sonrası destek, kiralama, gerekli işlemlerin icrası ve takibi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, operasyonel süreçlerin planlanması ve icrasını gerçekleştirmek,
 • Sarnikon ile girmiş olduğunuz her türlü ticari işlemlerde tarafınızın hak kaybına uğramaması adına tarafınıza ait bilgilerinizi tespit etmek,
 • Sarnikon bünyesinde alınan stratejik ve idari kararlar hakkında sizleri bilgilendirmek,
 • Müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesini sağlamak,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve gerektiğinde istatistiki çalışmalar yapmak,
 • İş geliştirme çalışmaları yapmak ve yeni stratejiler geliştirmek,
 • Her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesini sağlamak ve hukuki talep ve işlemlerin takip ve icrasını sağlamak,
 • Sarnikon merkez ofisini, şubelerini veya üretim tesislerini ziyaret etmeniz halinde güvenliğinizi sağlamak ve takibini yapmak,
 • Bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturmak ve yönetmek,
 • Sarnikon tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Sarnikon’un ve Sarnikon ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin etmek,
 • İş ortakları veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlamasını ve takibi yapmak,
 • Resmî kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrasını yapmak,
 • Müşteri temelli gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulmasını ve güncellenmesini sağlamak,
 • Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması veya artırılmasına yönelik aktiviteleri planlanmak ve düzenlemek,
 • Bazı etkinliklerin organizasyonunu ve takibini sağlamak,
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri,
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen (5. ve 6. maddesine uygun olarak) sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, özel veya kamu kurumlarına, denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, SARNİKON personeline, şirket hissedarlarına, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi yapılabilmesi amacıyla bankalara ve finans kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara, sevkiyatlarınız için anlaşmalı olduğumuz lojistik firmalarına ve tedarikçisi olduğumuz diğer firmalara, yurtiçindeki ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza, aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; operasyonel süreçlerin yürütüldüğü departmanlarımız, genel müdürlüğümüz, ürün ve hizmet sunduğumuz ofis ve servislerimiz ve SARNİKON tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda iş ilişkisi içerisinde olduğumuz müşterilerimizin irtibat kişilerine ait; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, imza, işyeri adresi, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve çalıştığı pozisyon tipindeki kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinin 1/a-c-ç-e-f bentleri uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Sarnikon’un meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlemekteyiz. Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan hukuki sebeplerle işlenmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, dilediğiniz zaman Sarnikon’a başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Kişisel verilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Kişisel verilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya
 • Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem (ler)le Şirketimize iletebilirsiniz.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, https://sarnikon.com/ adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu eksiksiz olarak doldurarak;

Alternatif olarak dilerseniz,

Başvurunuzu yazılı olarak ve Islak imzalı bir nüshasını “Ferhatpaşa Mah. 14. Sok. No12 Ataşehir- İstanbul / Türkiye” adresine şahsen elden teslim edebilir,

Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,

Başvurunuzu kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte [email protected] adresine veya güvenli elektronik posta ile [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

Talep ve başvurularda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirket talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirket gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Şirket’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir. Sarnikon’un işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Değişiklikler:

Sarnikon Metal ve Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda veya şirketimiz tarafından Kişisel Verileri İşleme yönteminde olabilecek değişiklikler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İLETİŞİM 

Sarnikon Metal ve Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.

Mersis No: 0872000483300016

WEB Sayfası: https://sarnikon.com/

E-Mail: [email protected]

Adres: Ferhatpaşa Mah. 14. Sok. No12 Ataşehir- İstanbul / Türkiye

Dokümanlar